MEDICAL SALUS
Centre Mèdic La Bisbal d´Empordá

Plaça Nova, 9, 17100

La Bisbal d’Empordà, Girona

Tel. 972 64 14 05

info@medicalsalus.com

. rotacisme /r/        . sigmatisme /s/             . lambdacisme /l/
. gammacisme /g/   . deltacisme /d/, /t/        . betacisme /b/, /p/
. kappacisme /K/     . yeisme /ll/.                 .  jotacisme /j/

 

3.  Auditiva: deguda a un dèficit auditiu. Provocada molts cops per hipoacúsia intermitent per otitis mitja serosa.

 

b)    Disglòsia: dificultat en la producció oral deguda a alteracions anatòmiques i/o fisiològiques ( no del SNC ). Pot ser labial ( llavi leporí ), lingual ( frenillo curt ), mandibular ( tipus d’oclusió ) o palatina ( paladar ogival ).

 

c)    Disartria: dificultat en la producció oral deguda a una lesió del SNC.

 

d)    Disfèmia o quequeig: és un trastorn que afecta la fluïdesa de la parla. Parlarem de disfèmia quan el nen al parlar repeteix o prolonga involuntàriament part d’una paraula o so i, a més s’observa una conducta d’esforç: desvia la mirada o mou el cap.

 
Molts nens, entre els 3 i 4 anys titubegen al parlar i poden repetir síl.labes o paraules. Aquesta forma de parlar s’anomena disfèmia transitòria benigna, no precisa tractament i es supera amb l’edat.

« Tornar